agencja-interaktywna-tings-tworzenie-stron-firmowych-projektowanie-sklepów-online-projektowanie-stron-www-sklepy-internetowe-2021
agencja-interaktywna-tings-tworzenie-stron-firmowych-projektowanie-sklepów-online-projektowanie-stron-www-sklepy-internetowe-2021
Zamów kontakt

Agencja Reklamowa Tings

agencja-interaktywna-tings-tworzenie-stron-firmowych-projektowanie-sklepów-online-projektowanie-stron-www-sklepy-internetowe-2021
Zamów kontakt

Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

§1
Wstęp

 1. Niniejszy dokument  reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego tings.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka Polska Agencja Interaktywna Sp. z o.o.   dalej jako „Tings.pl ”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu AK Parasol 3/123, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy, KRS: 0000807120, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 złotych. Postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie Tings.pl

 2. Serwis Tings umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami o działalności, markach handlowych i usługach świadczonych przez Tings, ofertami pracy w Tings, nawiązanie kontaktu z Tings oraz zapoznanie się z materiałami o charakterze informacyjno-edukacyjnym publikowanymi przez Tings.

 3. Ramy prawne przetwarzania przez Tings danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO;

  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE.

§2
Definicje

 1. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z Serwisu.

 2. Użytkownik Zdefiniowany – oznacza Użytkownika, który przesłał do Tings dotyczące go dane osobowe poprzez Formularze Kontaktowe.

 3. Tings/Usługodawca – oznacza spółkę Polska Agencja Interaktywna Sp z o.o, o której mowa w § 1.

 4. Baza Artykułów – oznacza zbiór treści  zgromadzonych według systematyki i metody Tings, indywidualnie dostępny w Serwisie, w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy „o ochronie baz danych” z dnia 27 lipca 2001r.

 5. E-book – utwór tekstowy na wybrany temat, zapisany w wersji elektronicznej.

 6. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie tings.pl umieszczoną na serwerze Tings zawierającą:

  1. Bazę Artykułów;

  2. E-booki;

  3. Podcasty;

  4. Formularz Kontaktowy pod adresem Tings.pl/kontakt, umożliwiający Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z Tings;

  5. Formularz Kontaktowy DOK pod adresem Tings.pl/kontakt, umożliwiający Użytkownikowi będącemu klientem Tings nawiązanie kontaktu z Działem Obsługi Klienta;

  6. Formularz Zapytaj o Ofertę pod adresem Tings.pl/kontakt , umożliwiający  Użytkownikowi uzyskanie  informacji o ofertach handlowych Tings;

  7. Funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikowi wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres biuro@tings.pl ;

  8. Funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikowi wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres biuro@tings.pl ;

 7. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 8. Zasady – niniejsze Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego Tings

§3
Korzystanie z serwisu przez Użytkownika

 1. Tings upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszych Zasad.

 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:

  1. dostęp do sieci Internet;

  2. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

 3. Wszelkie prawa do Bazy Artykułów, e-booków, podcastów, prawa do utworów i znaków towarowych prezentowanych w Serwisie przysługują Tings

 4.  lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Tings prezentuje w Serwisie utwory i znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 5. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Tings lub jej kontrahentów.

 6. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zawartych w Serwisie, w tym w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów. Baza Artykułów nie może być elektronicznie pobierana przez Użytkownika. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Bazy Artykułów i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości treści w niej zawartych, ani wykorzystywana ich do składania jakichkolwiek ofert handlowych osobom trzecim.

 7. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Bazy Artykułów, e-booków, podcastów udostępnionych w Serwisie przysługują Tings lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Tings prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 8. Informacje handlowe przesyłane do Użytkownika Zdefiniowanego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią wyłącznie zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego do Tings lub upoważniają Tings do nawiązania kontaktu handlowego z Użytkownikiem.

 9. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników przy użyciu Formularzy Serwisu treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.

 10. Tings zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.

 11. Tings zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

 12. Tings nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§4
Odpowiedzialność

 1. Tings nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za podanie przez Użytkownika Zdefiniowanego danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych;

  2. za szkody spowodowane działaniami Użytkownika, o których mowa w ust. 2 poniżej.

 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Tings nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, lub jakości danych zawartych w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów.

 4. Tings nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów.

 5. W żadnym przypadku Tings nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§5
Statystyki

Tings zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Zasad. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§6
Postanowienia dotyczące plików „cookies”

 1. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez Tings technologii, w tym rodzajów i celów korzystania z plików cookies dostępne są w Polityce cookies.

§7
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Polska Agencja Interaktywna Sp. z o.o. jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych:

  1. Użytkowników Zdefiniowanych, w zakresie danych udostępnionych Tings poprzez Formularze stosowane w Serwisie tj. imię, nazwisko, nazwa i NIP reprezentowanej firmy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, treści korespondencji prowadzonej z Tings przy użyciu Formularzy stosowanych w Serwisie oraz plików „cookies”.

 2. Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane:

  1. w celu realizacji działań marketingowych Tings w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone Tings w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. w celu realizacji obowiązków prawnych Tings wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO, o których mowa w ust. 5 poniżej.

 3. Dane Użytkowników Zdefiniowanych mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki „cookies” ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z Tings

 4. Dane udostępnione przez Użytkownika Zdefiniowanego są przetwarzane przez Tings do czasu zgłoszenia przez Użytkownika wycofania zgody na komunikację marketingową, o której mowa w ust. 2 pkt a powyżej. Ponadto Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez Tings obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 5

 5. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Tings ma prawo żądania od Tings dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Tings: Marcin Boczkowski, biuro@tings.pl

 7. Każdy Użytkownik, którego dane są administrowane przez Tings ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Tings przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. Tings stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez Tings są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

§8
Zgłoszenia dotyczące serwisu

 1. Zgłoszenia zawierające uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@tings.pl. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej zgłoszenie (imię, nazwisko, adres) oraz w razie potrzeby jego uzasadnienie.

 2. Tings rozpatrzy zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści zgłoszenia informacje wymagają uzupełnienia, czas jego rozpatrzenia może ulec przedłużeniu.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszych Zasad.

 2. Tingst zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszych Zasad w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.

 3. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne dokumenty opublikowane w tych serwisach.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 5. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszych Zasad w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 6. Serwis wykorzystuje mechanizm Google reCaptcha v3 w wersji invisible w celu zabezpieczenia przed ruchem generowanym automatycznie. Szczegółowe informacje o zasadach i przetwarzaniu danych w tym zakresie zostały zawarte w Polityka prywatnościZasady koszystania.

 7. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego Tings obowiązują od dnia 1.01.2023

marcin

Porozmawiaj ze specjalistą. W branży od 2009 roku. Oddzwoni do 10 minut.